Startsida   Våra träffar   Om nätverket   Om oss/Länkar

NÄTVERKETS SYFTE
Syftet med Compliancenätverket är att bidra till ett initierat kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kollegor i branschen. Våra nätverksträffar bygger naturligtvis på att de medverkande har ambitionen att tillsammans med oss skapa ett spännande och berikande nätverk.
   Oftast är det tack vare våra kollegor i branschen som vi lyckas presentera spännande program som
bidrar till en kunskapsöverföring och som ger värdefulla erfarenheter i compliancearbetet. Genom att
olika föreläsare ställer upp mer eller mindre kost-nadsfritt, kan vi på ett kostnadseffektivt sätt bidra till en spännande dialog i compliancefrågor.

VAD ÄR COMPLIANCE?
Compliance kommer från engelskans ”to comply with”, vilket enkelt översatt blir ”att följa”.
   Med andra ord betyder det i det här sammanhanget att ett finansiellt institut ska ha personal och rutiner för att säkerställa att bolagen följer lagstiftning, föreskrifter och etablerade normer.
   Den som arbetar med compliancefrågor har
ofta titeln compliance officer, vilket på myndighets-
svenska översätts till regelansvarig befattningshavare.
   Nästan alla finansiella aktörer har numera en compliancefunktion med en eller flera anställda, som har till uppgift bland annat att ansvara för att gällande regelverk implementeras, efterlevs och kontrolleras i den egna organisationen. Compliance officer är ofta direkt underställd företagets styrelse eller vd.

 

 

 

 

 

 

  


Compliancenätverket
Änglarum Finanskonsult
276 36 Borrby
info@compliance.se
www.compliance.se